Semalt: Işiňizi zaýalap biljek 8 sany gara şlýapa SEO taktikasy

Her gezek SEO kompaniýasyny täze bir taslama bilen meşgullanyňyzda, esasanam gara şlýapa taktikasy bilen baglanyşykly ahlak amallaryny gözlemeli bolarsyňyz. Gara şlýapa SEO amaly, uzak möhletde diňe SEO kampaniýalaryňyza pes baha getirýär.

Igor Gamanenko, müşderi üstünlik Semalt şu maddada müşderileri Mydama uzak Siziň gerekdigini 8 umumy gara taktikasy düşündirýär:

1. Makalanyň egirilmegi

Asyl makalanyň birnäçe üýtgeýşini almak üçin programma üpjünçiligini ulanmagy öz içine alýar. Bu, makalanyň manysynda sözleri sinonimleri bilen üýtgetmek arkaly mümkin bolýar. Programma üpjünçiligi, birinji görnüşde täsirli bolup görünýän bir topar makalany kepillendirýär. Şeýle-de bolsa, bu makalalar esasan birmeňzeş däl we gymmaty pes. Gözleg motorlarynda köplenç agyr jezalara sebäp bolýarlar. Makalanyň aýlanmagy, amatsyz gözleg motory reýtingini aýtmazlyk üçin web sahypaňyzy gadagan eder.

2. Web sahypasynyň barlaglaryny oýnamak

Web sahypasynyň barlagy, gözleg motorynyň pes derejesine sebäp bolup biljek gowşak taraplary bellemek bilen bir hatarda web sahypaňyzyň umumy saglygyny barlaýar. Web sahypasy, esasanam täzeden düzülenden soň hemişe gapma-garşylyklar bolar. Web sahypasynyň barlagynyň ähmiýetini peseltmek, uzak wagtyň dowamynda uly ýitgilere sebäp bolýar, sebäbi gowşak taraplaryny barlagsyz anyklap bolmaýar.

3. Katalog tabşyrmak

Katalog tabşyrmak elmydama gözegçilik edilýän gurşawda bolmaly. "Has gowusy" ýörelgesi, web sahypaňyzyň reýtingine zyýan ýetirmegi kepillendirilen pes bahaly spam bukjasynyň iberilmezligi üçin penjireden zyňylmalydyr.

4. “Google” mentalitetini ele almaýar

Käwagt SEO kompaniýalary Google ýaly gözleg motorlaryna ýetmegiň güýjüni pes hasaplaýarlar. Tehniki gigantda ähli gara şlýapa SEO taktikalaryny bellemek üçin in engineenerler we ulgamlar köp, web sahypasynyň eýeleriniň ýüze çykarylandan soň töleýän bahasy gaty gymmat. Web sahypasy bada-bat indekslenip ýa-da devalwasiýa edilip bilner.

5. Bularyň hemmesi ilki bilen tertipleşdirmek hakda

SEO marketologlary reýting bilen gaty gyzyklanýar. Bu reýtingler möhüm SEO komponenti bolsa-da, ahyrky maksat elmydama web traffigini satuwa öwürmek bolup galmalydyr. SEO maýa goýumdyr we bu işe girdeji getirmeli, şonuň üçin marketologlar açar söz bahasyny ileri tutmalydyrlar.

6. Kepillendirilen reýtingler

Köp kompaniýalar munuň pidasy boldular. SEO kampaniýa hyzmatlaryny almak we islenýän netijä gelenden soň tölemek bar. Şeýle-de bolsa, maksatly bazary web sahypaňyza getirmeýän pes bahaly sözleriň pidasy bolup biler. Şeýle kompaniýalar çalt reýting üçin web sahypaňyzy spam edýärler.

7. Arzan makalalary satyn almak

Özüňiz has gowy hilli makalalar ýazyp bilersiňiz, arzan we ähtimal pes bahaly makalalary onlaýn satyn almak hökman däl. Mazmunyň şa bolandygyny ýadyňyzdan çykarmaň, markaňyzy takyk we ýokary hilli mazmun bilen ösdürmeli. Mazmuny özüňiz ýazyň ýa-da hil mazmunyny öndürip biljek hünärmeni işe alyň.

8. Gapy sahypalary

Gapy sahypalary web sahypalaryna açar sözüň belli bir sözlemi bilen her web sahypasyny optimizirlemäge mümkinçilik berýär. Bu gapylar ulanyjylary esasy domen web sahypasyna gönükdirýär we web sahypasynyň ulanyjylaryna lapykeç täsir edýär. Galyberse-de, olar pes hilli makalalar we Google iň bolmanda gapy sahypalaryny manipulýasiýa edýär. Bu taktikany aşa köp ulanmak pes derejelere we hatda jerimelere sebäp bolýar.

send email